Smeermiddel op waterbasis
 • nl_NLNederlands
 • en_USEnglish
 • PRODUCTS ABOUT US PET PRESSPACK®NEW

  General Terms and Conditions

  1. Definities

  In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Gebruiker: Moton Group alsmede alle met haar in concernverband verbonden vennootschappen, althans degene die deze
  algemene voorwaarden hanteert; Koper: de wederpartij van gebruiker, ongeacht de aard van de overeenkomst, alsmede degene die naast de wederpartij verbonden is tot nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst; Opdracht/overeenkomst: de tussen gebruiker en koper gesloten overeenkomst.

  2. Algemeen

  2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, bestelling, opdracht en overeenkomst tussen gebruiker en koper voorzover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Aldus bedongen afwijkingen gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst en niet voor toekomstige overeenkomsten.

  2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan gebruiker van de diensten van derden gebruik maakt.

  2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren.

  2.4. Indien gebruiker met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

  2.5. Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden in een bepaald geval in rechte geen stand kan houden, wordt deze voor dat geval van rechtswege geconverteerd in een zodanig beding dat daarmee, met opheffing van de bezwaren welke tot ongeldigheid leidden, de met het ongeldige beding beoogde doelstelling zoveel mogelijk wordt bereikt. Mocht enig beding geheel wegvallen, dan blijven alle overige bedingen, hoe nauw zij ook met het weggevallen beding samenhingen, onverkort in stand.

  2.6. Gebruiker heeft een zorgplicht ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens. Gebruiker gaat op een zorgvuldige wijze met de verwerking van persoonsgegevens om. Gebruiker verwijst daarvoor naar het privacy beleid zoals opgenomen op de website van gebruiker. Gebruiker zal zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Gebruiker zal de verwerking van de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan in het kader van de uitvoering van de diensten, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming en schriftelijk instructie van gebruiker worden bepaald. Voor het verwerken van de persoonsgegevens maakt gebruiker gebruik van verwerkingsovereenkomsten alsmede een verwerkingsregister, zodat het voor koper duidelijk is wat het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieen van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van gebruiker jegens koper is, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 van de AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in de verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.

  3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

  3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

  3.2. Aan enige overeenkomst kunnen door koper geen rechten jegens gebruiker worden ontleend dan nadat de overeenkomst uitdrukkelijk en aantoonbaar namens gebruiker is bevestigd door (een) daartoe blijkens het handelsregister bevoegde
  functionaris(sen) van gebruiker. Koper dient het bewijs van zodanige bevestiging door schriftelijke middelen te leveren. De vorige twee volzinnen zijn van overeenkomstige toepassing op aanvullende afspraken.

  3.3. Indien gebruiker zaken aan koper levert, welke door koper worden afgenomen, wordt dit geacht te worden gedaan krachtens een koopovereenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  3.4. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur van gebruiker geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens tegenbewijs door koper, welk tegenbewijs door schriftelijke middelen dient te worden geleverd. Indien koper niet binnen veertien dagen na factuurdatum protesteert tegen de inhoud van de factuur, wordt hij geacht de juistheid hiervan te hebben erkend. De vorige twee volzinnen zijn van overeenkomstige toepassing indien gebruiker middels een ander schriftelijk stuk afspraken bevestigt.

  3.5. Gebruiker behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

  3.6. Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract of door het plaatsen van de bestelling/het geven van de opdracht – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

  3.7. Aan een niet-tijdige, onvolledige, dan wel voorwaardelijke of anderszins afwijkende aanvaarding door koper van een offerte of aanbieding van gebruiker, hoe ondergeschikt de afwijking ook is, is gebruiker nimmer gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker schriftelijk verklaart met de afwijking in te stemmen.

  3.8. Later gemaakte aanvullende afspraken zijn slechts bindend indien gebruiker deze schriftelijk heeft bevestigd conform het bepaalde in het tweede lid.

  3.9. De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, exclusief vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bedoelde heffingen en kosten dienen door koper voldaan te
  worden.

  3.10. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

  4. Monsters / Modellen / Afbeeldingen / Proeven

  4.1. Is aan koper een monster, model of afbeelding getoond, dan wordt deze vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

  4.2. Koper is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van gebruiker ontvangen proeven zorgvuldig op fouten, gebreken, bruikbaarheid en toepasselijkheid te onderzoeken en deze met bekwame spoed goedgekeurd – of eventueel gecorrigeerd – aan gebruiker terug te zenden. Koper deelt gebruiker met bekwame spoed schriftelijk aan gebruiker mee of het gekeurde overeenkomstig de opdracht is dan wel maakt koper aan gebruiker eventuele aanmerkingen op de proef kenbaar. Goedkeuring van de proeven door koper geldt als erkenning dat gebruiker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft
  uitgevoerd. Indien koper verzuimt binnen veertien dagen na toezending op de proef te reageren, wordt hij geacht de proef stilzwijgend te hebben goedgekeurd.

  4.3. Koper is verplicht voor elke op zijn verzoek door gebruiker vervaardigde proef de door gebruiker gefactureerde kosten te vergoeden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

  4.4. De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten, specificaties of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond. Hieraan kunnen nimmer rechten ontleend worden.

  5. Uitvoering van overeenkomst

  5.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Haar kennis en kunde behoeft daarbij niet verder te gaan dan de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland
  voor zover deze bij een redelijk handelend en redelijk bekwaam branchegenoot bekend mag worden verondersteld.

  5.2. Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  5.3. Het staat gebruiker vrij de aan haar gegeven opdracht althans enige van de op haar rustende verbintenissen, geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door derden welke door gebruiker worden aangewezen.

  5.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke ontstaat doordat gebruiker is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  6. Levering

  6.1. Levering van zaken geschiedt af adres gebruiker, tenzij anders overeengekomen. Als leverdatum geldt de datum waarop gebruiker verklaart dat de zaken voor levering gereed zijn of – bij gebreke van zodanige verklaring – de datum waarop zij de zaken feitelijk aan koper aanbiedt.

  6.2. Indien gebruiker de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij gebruiker laatst bekende door koper opgegeven afleveradres.

  6.3. Koper dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor koper beschikbaar zijn of ter aflevering bij koper worden aangeboden, doch niet door koper worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker.

  6.4. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Koper is verplicht de hiermee samenhangende kosten te vergoeden.

  6.5. Indien koper binnen twee maanden na leverdatum de gekochte zaken niet afneemt, is gebruiker gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is gebruiker gerechtigd de zaken te vernietigen. Indien gebruiker van (een van) de in de voorgaande twee volzinnen omschreven bevoegdheden gebruikmaakt, zal koper hieraan geen recht tot restitutie of vergoeding kunnen ontlenen. Bovendien is koper verplicht de schade die gebruiker bij doorverkoop of vernietiging lijdt aan gebruiker te vergoeden.

  6.6. Indien een levertijd is bedongen, en gebruiker gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

  6.7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper gebruiker schriftelijk aan te manen en haar hierbij een redelijke termijn van ten minste veertien dagen te geven waarbinnen gebruiker alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen.

  6.8. Gebruiker is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen en haar werkzaamheden of nakoming van welke verplichtingen harerzijds dan ook op te schorten tot dit voorschotbedrag is voldaan.

  6.9. Gebruiker is gerechtigd in gedeelten te leveren en de deelleveringen afzonderlijk te factureren.

  6.10. Kosten van het doen van verzendingen (waaronder steeds transport van zaken begrepen moet worden), moeten altijd door koper aan gebruiker worden vergoed (uitgezonderd toezending van de algemene voorwaarden). Alle zendingen/transporten
  geschieden voor risico van koper.

  7. Onderzoek, Reclames

  Koper is gehouden het gekochte, c.q. de door gebruiker geleverde prestatie op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde c.q. de door gebruiker geleverde prestatie dienen door koper binnen veertien dagen bij schriftelijke ingebrekestelling te worden gemeld aan gebruiker, op straffe van verval van het recht van koper zich op het
  vermeende gebrek te beroepen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, inclusief de bestelgegevens, factuur- en vrachtbriefnummers, alsmede, indien bekend, chargenummers, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

  7.2. Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/CMR te worden genoteerd en aan gebruiker te worden gemeld.

  7.3. Gebruiker zal na de melding de klacht met bekwame spoed in behandeling nemen, zonder dat koper enig recht kan ontlenen aan het eventuele stilzwijgen van gebruiker.

  7.4. Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en in originele verpakking.

  7.5. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of de te leveren zaak bruikbaar en geschikt is voor het doel en de bestemming.

  7.6. Ingeval de klacht door gebruiker – of in rechte – gegrond wordt bevonden zal gebruiker slechts gehouden zijn om koper schadeloos te stellen ten bedrage van maximaal de waarde van de geleverde prestatie, dan wel om tot het (geheel of gedeeltelijk) opnieuw verrichten van de prestatie of herstel van het gebrek (zoals door vervanging van het geleverde) over te
  gaan, een en ander ter keuze van gebruiker. De door koper hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor enige vorm van overdracht. Gebruiker is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

  7.7. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: afwijkingen in kleur, geur of viscositeit van minder dan 10 %; zet-, druk- of schrijffouten in labels/catalogus/internetsite/prijslijst/aanbieding.

  8. Risico-overgang

  8.1. Indien koper weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van gebruiker op koper, inclusief kosten van transport en opslag, onmiddellijk opeisbaar.

  8.2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat gebruiker verklaart dat deze zaken gereed liggen voor levering dan wel – bij gebreke van zodanige verklaring – op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

  9. Overmacht

  9.1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, verkeersopstoppingen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen in het bedrijf van gebruiker of haar leveranciers, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van zaken welke door gebruiker benodigd zijn, overige stagnatie in de levering van grondstoffen door toeleveranciers, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar gebruiker of koper, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van gebruiker, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, diefstal, stroom- en computerstoringen – of overige storingen – en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van gebruiker dan wel derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, alsmede tekortkomingen van door gebruiker ingeschakelde derden, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor gebruiker overmacht op, die haar ontheft van haar verplichting tot het uitvoeren van de opdracht of het leveren van een andere prestatie, zonder dat koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

  9.2. Onder overmacht in de zin van het vorige lid wordt voorts verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

  9.3. Gebruiker is in dergelijke gevallen – als in de vorige leden bedoeld – gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling, om de overeenkomst met koper te ontbinden of de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, zonder dat koper hieraan
  enig recht op vergoeding zal kunnen ontlenen.

  9.4. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

  10. Opschorting en ontbinding

  10.1. Gebruiker is bevoegd om – te harer keuze – de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: koper een of meerdere van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen; koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; koper het vrije beheer over diens vermogen verliest of insolvent raakt, mededeling van betalingsonmacht doet, of een onderhands akkoord aan schuldeisers aanbiedt; het bedrijf van koper in liquidatie treedt of door een derde is of wordt overgenomen; onder of ten laste van koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever.

  10.2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van gebruiker kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht.

  10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op koper onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige voorafgaande mededeling is vereist. Indien gebruiker de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  10.4. Indien koper gebruiker aanleiding tot het inroepen van de ontbinding heeft gegeven – waarvan in ieder geval sprake is in de in het eerste lid genoemde gevallen – is koper verplicht de door gebruiker geleden en te lijden schade, gederfde winst daaronder begrepen, aan gebruiker te vergoeden.

  11. Wijzigingen van de overeenkomst

  11.1. Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

  11.2. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker koper hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

  11.3. Indien gebruiker heeft nagelaten de in de voorgaande leden bedoelde mededelingen te doen, ontslaat dit koper niet van diens betalingsverplichting, noch kan koper hier overigens rechten aan ontlenen. Indien de meerkosten van de aanvulling/wijziging niet tevoren zijn bedongen, maakt gebruiker aanspraak op vergoeding van een redelijke prijs voor de aanvulling/wijziging.

  12. Annulering

  12.1. Indien koper aan gebruiker te kennen geeft, (verdere) uitvoering van de overeenkomst/bestelling door gebruiker – of het leveren van welke prestatie door gebruiker ook – niet meer op prijs te stellen, hetzij onder de benaming ontbinding, annulering, opzegging, of onder welke benaming of om welke reden dan ook, zijn alle door gebruiker ter zake van de
  overeenkomst/bestelling gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10 % van hetgeen gebruiker na het leveren van de prestatie anders van opdrachtgever te vorderen zou hebben gehad. Gebruiker behoudt het recht tot het vorderen van de werkelijk door haar geleden schade indien deze meer bedraagt. Voorts behoudt gebruiker het recht, volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen.

  12.2. Indien koper bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker, speciaal voor koper, geproduceerde zaken, is koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen.

  13. Prijs en kosten

  13.1. Gebruiker mag de prijs verhogen wanneer tijdens de productie blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

  13.2. Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal en dergelijke verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze door gebruiker aan koper worden doorberekend en aanleiding geven tot het wijzigen van prijzen of tarieven door gebruiker, zelfs indien een vast bedrag was overeengekomen. Deze prijs- of tariefswijziging maakt onderdeel uit van de gesloten overeenkomsten en zal geen reden tot ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen geven.

  14. Betaling

  14.1. Betaling door koper dient te geschieden vooraf middels een voorschotfactuur, dan wel binnen dertig dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien partijen niet anders overeen zijn gekomen, dient betaling binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties – of de hieraan ten grondslag liggende prestaties van gebruiker – schorten de betalingsverplichting niet op. Indien een andere betalingstermijn is bedongen, zijn de navolgende leden hierop van overeenkomstige toepassing.

  14.2. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.

  14.3. De bewijslast van een betaling door koper en de ontvangst daarvan door gebruiker berust bij koper. Een kwitantie van gebruiker dan wel enig ander middel tot bewijs van enige betaling, dan wel een reeks hiervan, kan/kunnen niet het bewijsvermoeden van enige andere – hetzij eerdere hetzij latere – betaling opleveren.

  14.4. Door de enkele niet-tijdige betaling treedt koper van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, en ongeacht de reden of oorzaak van de niet-tijdige betaling. Niet-tijdige betaling wordt geacht aan koper te kunnen worden toegerekend. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

  14.5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, (een aanvraag tot) toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (een aanvraag tot) (voorlopige) surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van gebruiker op koper onmiddellijk opeisbaar.

  14.6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  15. Transport en emballage

  15.1. Indien en voorzover gebruiker het transport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien niet anders is overeengekomen, door gebruiker bepaald. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, neemt koper alle risico in deze op zich, ook ingeval van schuld/nalatigheid van de vervoerder.

  15.2. Indien gebruiker voor transport zorgdraagt, is koper of een aangewezen derde verplicht de zending op de overeengekomen plaats in ontvangst te nemen.

  15.3. Indien de koper niet voldoet aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft de gebruiker het recht, de zending te retourneren aan de afzender dan wel de zending op kosten van de koper op te slaan. Koper is verplicht de kosten hiervan aan gebruiker te vergoeden.

  15.4. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien dit wordt overeengekomen en de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Gebruiker kan terzake vooruitbetaling of zekerheidsstelling verlangen, bij gebreke waarvan zij het transport/de verzending kan opschorten.

  15.5. Indien gebruiker voor emballage zorgdraagt dient koper binnen zes maanden na levering de emballage leeg, gereinigd, onbeschadigd en franco vracht te retourneren. Gebruiker kan een kortere termijn stellen dan in de vorige volzin bedoeld.

  15.6. Alle kosten van herstel, vervanging en reiniging van emballage – indien koper hier niet behoorlijk voor zorggedragen heeft – dienen door koper volledig aan gebruiker vergoed te worden.

  15.7. Voor elke week dat gebruiker de emballage te laat retourneert, brengt gebruiker bij koper een overeengekomen bedrag in rekening. Zo niet anders wordt overeengekomen luidt dit bedrag per week € 5.000,00. Het bedrag is niet voor matiging vatbaar.

  15.8. Tankauto’s, eigendom van of ter beschikking gesteld door gebruiker, dienen prompt na aankomst te worden geledigd. Bij aflevering in kopers tankauto dient deze in vulklare staat ter beschikking te worden gesteld. Koper is verantwoordelijk voor het voldoen van door hem ter beschikking gesteld transportmateriaal en emballage aan de wettelijke vereisten en aan normen voor veilig en deugdelijk transport. Gebruiker is bevoegd te weigeren het door koper ter beschikking gesteld materiaal en emballage te beladen of te vullen, indien dit materiaal of deze emballage niet voldoet aan de genoemde vereisten en normen of anderszins naar het oordeel van gebruiker ongeschikt is. Gebruiker is in geval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de schade en de gevolgen, die uit de vertraging voortvloeien.

  16. Incassokosten

  16.1. Indien koper in verzuim is met de voldoening van enige betalingsverplichting of overige verplichting, is hij, verplicht aan gebruiker te vergoeden alle kosten ter verkrijging van vergoeding buiten rechte (buitengerechtelijke kosten), met inbegrip van de volledige kosten van advocaat, gemachtigde, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Deze kosten kunnen door gebruiker worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 350,00, onverminderd de aanspraak van gebruiker op vergoeding van de werkelijke kosten indien deze hoger zijn. Indien gebruiker de bijstand van een derde heeft ingeschakeld blijkt uit dat enkele feit de noodzaak van het maken van de hiermee gemoeide kosten, terwijl het beloop hiervan blijkt uit de opgave van de derde.

  16.2. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. Koper is in dat geval verplicht de volledige kosten van rechtsbijstand, blijkend uit de opgave van de rechtsbijstandverlener, aan gebruiker te vergoeden.

  17. Garantie

  17.1. Gebruiker verstrekt aan de koper, met betrekking tot de bruikbaarheid, de toepasselijkheid, de samenstelling van de gebruikte stoffen en van de door haar geproduceerde zaken slechts garantie voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

  17.2. Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst voldoet, kan hij geen beroep doen op zodanige overeengekomen garantiebepaling.

  18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  18.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  18.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor: afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde proeven; afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een fout gebruik; indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; schade ten gevolge van afgekeurde grond- en kleurstoffen door gewijzigde of onduidelijke milieuwetgeving c.q. normen na datum overeenkomst; onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door koper of derde van het geleverde; schade voortvloeiende uit onbruikbaarheid en ontoepasselijkheid; schade ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking en vermenging; schade ontstaan door (overige) daden of nalatigheden van koper, zijn ondergeschikten, door hem te werk gestelden, of anderen die in zijn risicosfeer vallen; schade ontstaan door overmacht zoals in zoals in deze algemene voorwaarden (artikel “Overmacht”) omschreven.

  18.3. Onder fout gebruik en onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik van het geleverde wordt in ieder geval verstaan, het niet in acht nemen van door gebruiker gegeven aanwijzingen, gebruik van het geleverde in strijd met enig(e) door gebruiker beschikbaar gesteld(e) informatieblad, veiligheidsblad of gebruiksaanwijzing daaronder begrepen, alsmede het gebruik van het geleverde voor enig ander doel dan waarvoor het is bestemd.

  18.4. Daarenboven kan gebruiker slechts aansprakelijk zijn voor schade, ontstaan door opzet of grove schuld harerzijds.

  18.5. Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  18.6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor door of namens haar opgegeven onderzoeksresultaten en/of verstrekte adviezen.

  18.7. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld, en in ieder geval binnen veertien dagen, na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend, op straffe van verval van de claim.

  18.8. Alle aanspraken van koper – hetzij tot schadevergoeding hetzij tot uitoefening van andere rechten – verjaren indien koper niet binnen een jaar na het bekend worden, althans het bekend hadden behoren te zijn, met het tekortschieten van gebruiker c.q. het ontstaan van de aanspraak,tot rechtsvervolging of aanmaning overgaat. Ingeval de wettelijke verjaringstermijn korter is, geldt deze kortere termijn.

  19. Intellectuele eigendom

  19.1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet. Koper erkent dat gebruiker terzake rechthebbende is, behoudens indien gebruiker anders aangeeft.

  19.2. Alle door gebruiker verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, monsters en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

  20. Merktekens

  Indien de afgeleverde zaken zijn voorzien van een merkteken, is het koper uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende op dit merkteken toegestaan dit merkteken te gebruiken in samenhang met door koper daarmee afgevulde of daaruit gefabriceerde producten.

  21. Export

  21.1. Alle exporttransacties dienen ex works te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  21.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van exporttransacties vooraf te geschieden.

  21.3. Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of tijdig zal worden verkregen.

  22. Eigendomsvoorbehoud

  22.1. Alle door gebruiker geleverde zaken, ongeacht deze zijn vermengd of verpakt, blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

  22.2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, dan wel hierover anderszins daden van beschikking te plegen.

  22.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

  22.4. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

  23. Vertalingen

  Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

  24. Geschillen

  Uitsluitend de Nederlandse rechter zal rechtsmacht toekomen om te beslissen over geschillen, voortvloeiend uit de tussen gebruiker en koper gesloten overeenkomst. Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker, indien zij het geschil aanhangig maakt, het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter.

  25. Toepasselijk recht

  Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

  26. Deponering

  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland onder nummer 61301213.

   

   

   

  This will close in 0 seconds

  2023 © Moton Lubricants BV is onderdeel van Moton Group